was successfully added to your cart.

รีวิว อะตอม Vape Breed Atty RDa

By June 1, 2017Atom Vape

อะตอมสายกลาง ควันเยอะ กลิ่นชัด รูลมทำออกมาค่อนข้างดี มีรูลมล่างฝั่งละ2รู วนขึ้นคอย และมีรูลมกลางอีกฝั่งละรู สามารถปิดรูลมกลางได้ และยังสามารถปิดรูลมล่างสุดได้ด้วย
สามารถหมุนแคป เปนรูลมสำหรับคอยเดียวได้

กลิ่นชัด ควันค่อนข้างเยอะ รูลมโล่ง

Leave a Reply